من به مدت 6 سال مسئول برگزاری اپراهای مجلل در تهران بودم . در طول این مدت فرصت داشتم به این موضوع بیندیشم  که  منشأ چنگ  کجاست و کاربرد معنوی آن در تمدن باستان به مثابه  صحرای شن گرفته  چیست .  در آگوست 1978 ، قبل از انتقالم  از تهران ،  در مجلۀ تهران اعتراف کردم که " چنگ برایم  مثل روح است "  نمود فیزیکی آن،  جعبه بازیست با سیمهایی که با کم شدن  طولشان در زیر این امتداد،  به هم گره خوردند و در این جعبه ایجاد صدا می کنند .این چنگ  حامل انژی زندگی  و  پلیست  از زمین به بهشت .
یک زمانی آندور ام کوبوس ویراستار نوشته های زوجه  مرا ...

ادامه این مطلب را اینجا بخوانید .