من ، تو ، او ، آنها، همه با هم می شویم ما دختران و زنان ایرانی در هر کجای این کره خاکی که هستیم .دست در دست هم و هم فکری با هم می توانیم به جایگاهی والاتر و برتر ، همان جایگاهی که خالق مهربان مان برای مان خواسته دست یابیم ...پس بیایید با همراهی هم ،پیمودن این مسیر صعب و سخت را برای خودمان هموار ،لذت به اوج رسیدن و گوی سبقت را ربودن را در کنار هم تجربه کنیم ...قلب 

 حال فضای مجازی این امکان را هر چه سریعتر برای ما فراهم کرده که فاصله هایمان بهانه ای برای جدایی  و تنها ماندن نباشد . پس در این فضا خانه ای بنا کردیم به نام پرتال زنان ایران که زیز بنای آن به وسعت جضور هر کس که بخواهد باشد ، هست . ..